دفتر مرکزی


اصفهان، بلوار ارغوانیه، خیابان ارغوان پنجم، ساختمان کهربا گستر
۰۳۱-۳۲۱۱۶۰۰۰
۰۳۱-۳۲۱۱۶۲۱۰-۲ (واحد فروش)
۰۹۱۳۴۱۴۹۹۴۳

کارخانه


جاده اصفهان – شهرضا، بعد از مهیار، جنب شهرک صنعتی رازی
۰۳۱-۵۳۳۲۳۳۳۳
۰۹۱۳۴۱۴۹۹۴۳